Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Bộ luật

19 giờ trước

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được chia sẻ tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến bảo vệ Luật bảo vệ môi trường và hướng dẫn phân loại chất thải sinh hoạt.